ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์

  คณะเศรษฐศาสตร์ตั้งพร้อมคณะบริหารธุรกิจ เมื่อแรกตั้งวิทยาลัยเกริก พ.ศ.2513 วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีลักษณะเป็นความงามของปรัชญา ทำให้คนเกิดความคิดเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินโดยไม่ต้องเชื่อตาม ๆ กัน ทั้งทำให้รู้เท่าทันถึงเรื่องของสังคมประเทศชาติ ในที่สุดเรื่องเหล่านั้นก็จะกลับมา มีผลต่อชีวิตของทุกคน นอกจากนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ยังเป็นรากฐานทางทฤษฎีให้แก่วิชาบริหารธุรกิจ

  คณะเศรษฐศาสตร์ได้ปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงหลักสูตรมาหลายครั้ง จนมีชื่อเสียงทางวิชาการ จัดเป็นคณะวิชายอดนิยมอันดับที่สามของมหาวิทยาลัยเอกชน ตามการจัดลับของหนังสือพิมพ์ THE NATION (Monday, April 19,2004) และปี 2550 คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น