ปรัชญา

วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน

ความรู้ทำให้องอาจ

วิสัยทัศน์

คณะเศรษฐศาสตร์ จะเป็นคณะที่มีความเชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ ประยุกต์ และการ บริหารจัดการ

ปณิธาณ

คณะเศรษฐศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการ ประกอบอาชีพอิสระ และรับใช้สังคม ด้วยความยึดมั่นในความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์ของคณะเศรษฐศาสตร์

» ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

» ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการของสังคม คือ มีความสามารถเชิงวิชาการมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

» ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาสังคม

» บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

» ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ