นโยบายคณะ

โดยเป็นคณะเล็กเพื่อเน้นการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนจากประสบการณ์และสามารถไปประกอบอาชีพด้วยความเชื่อมั่น

โครงสร้างหลักสูตร

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เน้นการบริหารจัดการ มีหน่วยกิต 132 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

จุดเด่นของคณะ์

» เอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องวิชาการและส่วนตัว นักศึกษามีความรู้สึกผูกพันเหมือนอยู่กับบิดามารดาหรือญาติสนิท

» เมื่อนักศึกษามีความทุกข์ขัดข้อง จะได้รับการแก้ปัญหาทันที เป็นความเอาใจใส่ที่หาที่เปรียบได้ยาก

» ได้เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีที่ถูกต้อง ไม่เชื่อตาม ๆ กัน ได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแก้ความรู้ผิด ๆ ที่เรียนตาม ๆ กันมา

» ได้เรียนรู้เรื่องที่สอดคล้องกับความเป็นไปในชีวิตจริงจนเข้าใจชัดเจน

» มีแนวคิดทฤษฎีและวิธีการใหม่ ๆ ให้ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง

» มีวิธีการที่ทำให้เรียนรู้เรื่องยากให้ง่าย ไม่ใช่ง่ายเพราะเรียนกันแบบตื้น ๆ

» เน้นการสอนให้คิดหาเหตุผลและคิดริเริ่ม

» เอาใจใส่ดูแลความประพฤติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม มีความคิดที่ดี ส่งเสริมบุคลิกที่น่าเชื่อถือทั้งกิริยามารยาทและการแต่งกาย

» ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร

เรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด และสามารถทำงานได้หลายอาชีพ

» ทำงานด้านธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินที่เกี่ยวกับสินเชื่อการจำหน่ายหุ้นและตราสารหนี้และเป็นผู้จัดการสถาบันการเงิน

» บริษัทจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ ในหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ คำนวณต้นทุน การสูญเสีย ค่าเสียโอกาส

» โรงงานอุตสาหกรรมทำหน้าที่คำนวณต้นทุนที่แท้จริง คำนวณการสูญเสียในสายงานผลิต การเตรียมการรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การเตรียมสต๊อควัตถุดิบสำหรับโรงงานในสถานการณ์ต่าง ๆ การเตรียมรับสถานการณ์วิกฤติและการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่คุ้มค่ากว่า

» งานโลจิสติกส์ในหน้าที่วิเคราะห์คำนวณต้นทุนและค่าเสียโอกาส

» สื่อมวลชน ในหน้าที่ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นักเขียนคอลัมน์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ผู้วิเคราะห์เศรษฐกิจทางสถานีโทรทัศน์

» ข้าราชการ ในหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนในหลายกรม กอง เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ เศรษฐกร นักสถิติ งานสวัสดิการ งานสหกรณ์

» อาจารย์ ในหน้าที่อาจารย์ผู้สอนระดับมัธยมและอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน

» นักการเมือง ในหน้าที่รัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี เทศมนตรี และองค์การท้องถิ่นอื่น ๆ

» องค์การระหว่างประเทศ ในหน้าที่นักเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ระดับสูง (เช่น เลขา WTO เป็นนักเศรษฐศาสตร์)

» ประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว เช่น ตั้งโรงงาน ตั้งร้านค้า ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจด้านโลจิสติกส์ส