โครงสร้างการบริหารคณะ

    การบริหารงานของคณะใช้ระบบคณะกรรมการให้คำแนะนำและตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารคณะ และมีผู้บริหารคณะ คณะกรรมการทำหน้าที่ต่าง ๆ 3 คณะกรรมการฯคือ

    1. คณะกรรมการประจำคณะ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบการบริหารงานภายในคณะ
    2. คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการภายนอก ทำหน้าที่รักษาและพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ เช่น การปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพข้อสอบและการวัดผลในการสอบไล่ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่อาจารย์ในคณะ
    3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะ ทำหน้าที่เก็บหลักฐานการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการทำงานของคณะทั้งด้านวิชาการและการบริหารงานให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่ถูกกำหนดจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

    ผู้บริหารคณะประกอบด้วย คณบดี เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด ซึ่งขึ้นสายการบังคับบัญชากับอธิการบดี มีรองอธิการบดีเป็นผู้ช่วยงานบริหาร มีเลขานุการคณะ เป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการ และช่วยเหลือคณบดีและรองคณบดี อาจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์ทุกท่าน เป็นผู้รับผิดชอบการสอนและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี