คณะผู้บริหารคณะ

  • นายสุเทพ จันดาวัน

    ตำแหน่ง: คณบดีคณะเศรษศาสตร์

  • นางสุจิตรา สามัคคีธรรม

    ตำแหน่ง: รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

  • นายสังคม ทองคำ

    ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา