คณะกรรมการ

 • รศ.ดร.กุณฑล ศรีเสริมโภค

  ตำแหน่ง: ประธาน

 • นายสุเทพ จันดาวัน

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • ผศ.สุมล มานัสฤดี

  ตำแหน่ง: กรรมกาีร

 • นางสุจิตรา สามัคคีธรรม

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นางสุทิศา รัตนวิชา

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นายสังคม ทองคำ

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นางสุภา จินดามงคล

  ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ