อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์สุเทพ จันดาวัน

คณบดี /อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์

อาจารย์สุจิตรา สามัคคีธรรม

รองคณบดี / อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์

ผศ.สุมล มานัสฤดี

อาจารย์ประจำคณะเศรษศาสตร์

อาจารย์สุทิศา รัตนวิชา

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์

อาจารย์สังคม ทองคำ

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์